باور

کانادا کالگری 08/24/2007بــــــــاور ----من از خود ملتی ، کیشی،کتابی داوری دارممن از خود رهبری،خضریمن از خود باوری دارمکتابم عشق،خضرم عقل سالم داورم وجدانحقیقت رهبرم،نیکی طریقم، باورم انسانشراب انتهوردرجنت و آتش به عمق دوزخ من نیستجهالت دوزخ و فردوس برینم خردمندیستمن آزادممن آزادمز هر خیری وهر شریزهردامی و هر بندیبه(( انسان اقتدا )) کردم که دانستم سزا،کردمجهانی روشنی دارم بهار و گلشنی دارمهمه شبهام مهتابیزمین خاطرم سبز،آسمان فکرتم آبیحسادت را پذیرا نیست قلب بی تمنایمکه جز از مهر ننیوشم به جز بر عشق نگشایممن از خود داوری دارممن از خود باوری دارم

/ 0 نظر / 20 بازدید