چکامه ی برای بدخشان

چکامه ی برای بدخشان ---------غرورم عزتم  شانمعروج عشق و ایمانمبدخشانم بدخشانممن از این دور ازین پایاناز این آباد ازین ویرانازین کابوس ازین زندانجنان زرپرستان ((برده گان آز))تفرجگاه قارون زادگان فرعونیان هاماندیار زورمنداننسل قابیل(( محور شیطان))کویر مرگ وجدانهاهبوط گوهر انسانترا پیوسته میخوانمبدخشانم بدخشانممرا با نام زیبایتبه تصویر قشنگ توبه پامیرت که سر بر آسمان داردبه جیحون همیشه در خروش و بی درنگ توبه کبک و کفتر و شاهین مست و تیز چنگ توبه آهوو پلنگ توبه صحراهای سبزو چشمه ساران شفا بخشتبه گلهای سفید و سرخ و زرد و رنگ رنگ توبه سیب وناک و انگورت که نتوان یافت در فردوسبه لعل و لاجورد و ریگ سنگ توچنان پیوند و پیمانیستکای آرامش جانمکه بی یاد تو یکدم زیست نتوانمبدخشانم بدخشانمایا پامیر ای بام جهان ، شهنامه ء خاورتو یی سمبول رادی ،استواری اوجتویی خورشید را بسترایا ککچه چنان مهر زلالت در رگان یاد من جاریستکه هر شب آسمان از دیده گانم میبرد اختربدخشان ای مهین مادرایا پرورده در آغوش فرزندان نام آورابرمرد سخن بیدلسخن پیرایه گر مخفیچونان فرزانه فرزندان هزاران شاعر و رهبرغبار از چهره ات گم باد ای فخر خراسانمبدخشانم بدخشانمتوچون از(( فیض آبادی))فدای نام کشم و یفتل و درواز و خواهانتفدای خاش و زیباک و کران وراغ شغنانتفدای جرم و واخان و بهارستان و منجانتفدای نام اشکاشم دیارسبز یمگانتبیادت ای دیار نازنینم زار ونالانمبدخشانم بدخشانمایا زیبا تر از فردوسای گهواره شاهانتویی گنجینه ی پنهان به سان لعل اندر کانزمینت چون پرطاووس رنگارنگ و خوش منظرهوایت مشک میریزد زابر ناف عطارانایا در سینه پنهانمتویی زیباترین تصویر اندر ذهن چشمانممن این را خوب میدانمکه توصیف ترا آنسانکه بایسته ست نتوانمایا شهکار یزدانمبدخشانم بدخشانمبدخشانم  بدخشانم

/ 0 نظر / 38 بازدید