خون سپید

 

    

     دوبی شب 2008/02/03

     --------------------------

    هرگاه که از پستان تخیل

                         خون سپید میدوشم

     گوسفندان تبعیضم

                   نا خود آگاه

                                   پابه فرار میگذارند

     ومردمان دهکده ام

                   با کوزه های تهی

                          به دریوزگی می آیند

            میدانید

                   حتی آنانیکه

       همواره علف زاران دهکده ام را

                                          زهر می پاشند...!

/ 0 نظر / 17 بازدید