اغوا

 

اغــــــــــــوا

تا کــی به نـــاف کرسی خــــود فانه میزنید

ریش و بــــروت غصبگران شــــانه میزنید

هرکس که عضوتیم شما نیست دشمن است

میدان بـــزکشیست کــــه خصمـــانه مـیزنید

بـــا هموطن منــاقشه بـــــــا اجنـبی سکوت

این را بــــه تیر و آنــــرا، بــــا دانه میزنید

تاریخ بسته است  بــــــه زنجیر جعل تــــان

اغـــــوا همی کنید و بــــه افسانــــه میزنید

گاهی به پکت غـــرب و گهی شرق میدهید

بهر فـــــروش مـــام وطن چـــــــانه میزنید

این بن و بوش و کور و کرو خارو گل چرا

صد جسم و یک سرید کــــه یکسانه میزنید

گــــرگید درکنــــــار رمـــــــه درلباس میش

قانـــون جنــــــگل است محیلانه مــــیزنــید

مـــردم گرسنه ،تشــنه پــــریشان ولی شما

آســــوده ، شـــاد بادهء شـــکرانه میـــزنید

بــــرضد هــــم وکیـــل و وزیـــرید ودر خفا

بـــــا همدیگر ((قمــار رفیقانه؟؟؟)) میزنید

دیـــروز جملگیت بــــه نانی گــــــدا بــــدید

بـــــا بانک دار غـــــرب کنون شانه میزنید

دستــــان دزد حـــرفوی از پشت بسته ایــد

کیـــن سان گه از خزانه گه از خانه میزنید

حــــق یتیم و بــــیوه وبی دست و پـــای را

دزدانه مــــیزنید و چــــه رنــــدانه مــیزنید

سهــــم شما زیاده تــــر از سهم مـلت است

چون برســـــر مـــــعامله پیمانــــــه میزنید

شصت از شما و سی زرفیقان و ده به شهر

دزدید و ((مــــــال بیــت)) حریصانه میزنید

روزی گـــلوی حـــرص شما پــــاره میشود

زهر   هلاهل   است  که   دزدانه    میزنید

                     

/ 0 نظر / 22 بازدید