مادر-زن از خراسانپور

مادر ترا  ستایش میکنممــــادر تـــرا  فرشته  بــــگویم  بجا  بـودخاک رهت بـــه  دیده ء   من تو تیـــا بوددر هــــــر سری  رضاً توام مد عـــــا بودبعد از خـــــدا  سجود برایــــت روا بــــود" مادر فروغ روشن  شبهای من  توی"بــی  تو کجا روم که  مسیحای من تویبی تو سرود من همه تلخ است و درد ناکبی تو زر جـــــهان بودم خوار تــــر زخاکبی تو غمین و خسته ام وزار وسینه چاکبی تو بهشت در نـظرم هست  چون مغاکتــــا آنکه برسرم بـــکشم چـــــادر کــــــفنجز تو کجاست در غم و شادی شریک مندر شعر و در سرود سخن ساز من توییدر  اوج عشق   شهپر    پرواز من توییدر گیر و دار حــــاد ثه  دمساز من  توییدر رمزهــــــای زنده گــــیم راز من توییتا زنده است پـــــور خراسان غلام تستزیرا که هستیش همه  مد یون نام تست                                                       کلام زنده گیتا نبود ی  مــرد و زن،  گــم بود نام  زندگی          تــیغ هستی  بــود  پنهان در  نیــــام  زند گیزن چـــراغ  زنـــد گی ومــــرد آب زند گیست        سخت دشوار است بی هر دو  دوا م  زند گیبرتن گردون بود یکد ست زن یک دست مـرد        پخته کی گرد ید  با یـک د ست  خام  زند گیقدر هر انسان به   تقوایش  بود     نزد  خدا         نه بــه جنس ای بیخـــبرازانسجـــام  زند گیای بسا  مــردی که  از بیداد شد   ننگ  بشر        ای بسا   زن کز خـــرد بگرفت  کـام  زند گیبلخ می بــالد به نـــام رابعه تــــــا جــــاو دان       کو به صبح  شعر روشن  کرد  شا م  زند گیجسم مخفی گشت مخفی  لیـــک زیبا تر نمود       بـــا کلام نــاب و شــــیرینش کــــلام  زند گیازعَرَض بگذ ر که ناچیز است بر جوهر بپیچ       جــــوهـــر مــــا نیک گــــرداند قوام  زند گینیست جوهر خاص زن یا مرد در قاموس دهر      ازعــمل نوشد عسل هـــــردو زجـــام  زند گیذره تا خورشید و جـز تاکل به هـم پیوسته اند       بــی وجود هــــم زهــم پـا  شد  نظام  زند گیاز غرور   و برتری   جستن کجا داریم  سود       زانکه دانم بسته ایـــم آخــــــر به دام زند گیای خرسانپور  بفگن تاج  خود بینی  به خاک       کــــین بود فـــــرزانه انسانــــــرا پیام زند گی

/ 0 نظر / 32 بازدید